شهر چیست

دسته بندی ها : آموزشی و اطلاعات عمومی 13 آبان 1399 mohamadomidtorshiz 36 بازدید
شهر چیست

شهر چیست؟

گرچه بسياري از محققان و پژوهش گران شهري از خير تعريف شهر گذشته و يافتن تعريفي واحد بـراي شـهر بـه نحوي كه نيازهاي پژوهشي تجربي متنوع و متعدد را برآورد و براي همه انـواع شـهر در زمانهـا و جوامـع گونـاگون
مناسب تلقي گردد غير ممكن دانسته اند (ايزدي خرامه، ،1383) اما در اين قسمت مي توان به پاره اي از تعاريفي كه همگـي حكايت از »اهميت شهر« دارند ، اشاره نمود. اين تعاريف عبارتند از :

 

امانت کتاب در Library98.com

 

(1شهر مقوله اي است فلسفي- علمي. مقولهاي اسـت فلسـفي چـون ابعـاد ذهنـي – هـويتي شـهر در فراسـوي معيارهاي مرسوم)چه فرهنگ گرا چه عملكرد گرا يا نوگرا( قرار گرفته و در محدوده ارزشهاي پوياي فرهنگي–هنري
مقام ميگيرد. از اين رو لازم است كه برخوردي فلسفي با شهر صورت گيرد . شهر مقولهاي است علمي چون ابعـاد
عيني و كالبدي آن در همة زمينههاي اجتماعي – اقتصادي، كالبدي – فضائي و… با ضوابط و معيارهاي علمـي قابـل
سنجش است. از سوي ديگر شهر پديدهاي است مكاني – زماني كه در نقطهاي خاص ايجـاد شـده در فضـا تكامـل
يافته و با گذشت زمان رشد يافته است)حبيبي،. (211 :1383
(2ويكتور هوگو در باره شهرها،عقيده دارد كه شهرها كتابهاي سنگي هستند كه مفاهيم تاريخي و فرهنگي خود را
به خوانندگان كه همگان افراد ساكن در آنها هستند، انتقال ميدهند و بـه صـورتي نمـادين، بيـانگر تـاريخ و عـادات
اجتماعي ساكنان خود هستند. مجسمهها و ساختمانهاي موجود در شهر و نقاشـيهـا و بيماريهـاي متعلـق بـه بناهـا،
ورقهاي اين كتاب و كالبد و سيماي شهر به صورتي استعاري، كتابي با مضامين تاريخي- فرهنگي درباره انسان است
)شادمان، .(17 :1383
(3شهر در رويكرد جغرافيايي، حاصل رابطهاي است كه انسان با طبيعت به وجود ميآورد به گونهاي كه شـهر را
ميتوان محيطي انسان ساخت تعريف كرد. انسان براي ارضاي نيازهاي خـود در بسـتري از دگرگـونيهـاي معنـائي
)نمادين(اقتصادي، سياسي و اجتماعي فضا را نيز دگرگون ميكند. اين دگرگوني از خلال يك فرايند تخريب-ساختن
انجام ميگيرد؛ بدين معني كه براي ساختن فضاهاي جديد همواره نياز اوليهاي به تخريـب فضـاهاي پيشـين وجـود
دارد.اين امر چرخهاي بيپايان از تخريبها و ساختنها را به وجود ميآورد كه شايد بتواند گفت هرگز متوقف نميشود
چه بسيار در طول تاريخ مشاهده شده استكه حتي با نابودي كامل يك شهر، تاريخ آن شهر بازنايستاده و در دورهاي آتي، بار ديگر شهر در مرزهاي قديمي و يا نزديك به آنهـا و بـا تجديـد گذشـته تـاريخي آن بازسـازي شـده اسـت
.(32 :1383،)فكوهي
(4در رويكرد جامعهشناختي شهر به مثابه يك واقعيت اجتماعي تعريف ميشود. در اينجا شهر در نهايت حاصلي
است از مجموعه روابط ميان بازيگران اجتماعي و بنابراين، اين باور وجود دارد كـه شـكل گيـري فضـاها و روابـط
شهري از اين روابط تبعيت ميكنند )همان: .(34
(5از نظر اجتماعي،شهرها مكانهاي مناسبي براي شكلگيري نهادهاي جمعي، اعتلاي ارزشهاي فرهنگي، گسترش
و تحكيم روابط و مناسبات اجتماعي و پاسداري از روشهاي انساني و هويتهاي ملي و محلـي هسـتند )فرجـامي،:1383
.(533
(6شهر فضاي كالبدي حيات اجتماعي جوامع است جايي كه در آن روابط انساني و اجتماعي شكل گرفته، بـارور
و شكوفا ميشود )رضازاده،.(1384
(7شهرها تبلوري از نابرابري در روابط قدرتمند كه با ظهور حكومت يعني روابط فرماندهي / فرمانبري همخواني
دارند )صرافي،.


برای خرید کتاب های دست دوم، امانت کتاب ،آموزش نرم افزار و یا بالا بردن سطح اطلاعات عمومی خود با تیم کتابخانه ایرانی همراه باشید.

mohamadomidtorshiz

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  سوالاتو بپرس،کد تخفیف بگیر...