خیابانی که بود
خیابانی که بود

 

پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد وثوق الدوله  مردم در شهرهای مختلف به اعتراض برخاستند. از جمله این شهرها تبریز بود که به رهبری شیخ محمد خیابانی به مبارزه با دولت دست نشانده حاکم برخاست. خیابانی با مسلح کردن ادعای از مردم رسماً علیه دولت  به پا خاست. قیام آذربایجان به رهبری خیابانی مردم شهرهای دیگر را نیز تکان داد و وثوق الدوله خود را از حل مشکلات ناتوان میدید مجبور به استعفا شد.

 گسترش قیام مسلحانه مردم تبریز و سپس داشت دولت را مجبور به اعزام نیرو هایی برای سرکوب نهضت خیابانی کرد. مخبرالسلطنه به عنوان حکمران تبریز انتخاب شده بود در راس قشون زیادی تبریز را تصرف کرد  و به سرکوبی مردم برخاست. خیابانی با وضع فجیعی کشته شد.

برای دیدن بیشتر کتاب های  دانشگاهی و یا اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید، با تیم کتابخانه ایرانی (لایبرری98)همراه باشید.


منبع : تیم تحقیق و توسعه کتابخانه ایرانی
تعداد بازدید:7
فرهنگ چیست
فرهنگ چیست
1399/03/14

تمدن چیست
تمدن چیست
1399/03/14

آیا میدانستید بخش ششم
آیا میدانستید بخش ششم
1399/03/14

کنت ویتوریو آلفیری.
کنت ویتوریو آلفیری.
1399/03/04

آراسم_دیریه
آراسم_دیریه
1399/03/04

ایبسن_هنریک یوهان
ایبسن_هنریک یوهان
1399/03/04

الوار، پل
الوار، پل
1399/03/01

آقاخان  ،پرنس کریم
آقاخان ،پرنس کریم
1399/03/01

خیابانی که بود
خیابانی که بود
1399/03/01

جیمز.کلرک.ماکسول
جیمز.کلرک.ماکسول
1399/02/27